A a

Regulamin korzystania z usługi faktury elektronicznej

                                                                                                                                                  I.            Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi faktury elektronicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki – jednostce budżetowej Energetyka Ożarów Mazowiecki.

2.      Każdy Klient przed wypełnieniem formularza akceptacji e-faktur jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.

3.      Podstawą prawną wystawiania i przesyłania e-faktur jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012, poz. 1528).

4.      Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

a)      Energetyka – Energetyka Ożarów Mazowiecki – jednostka budżetowa Gminy Ożarów Mazowiecki;

b)      Klient - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z Energetyką;

c)      E – faktura – faktura w formie elektronicznej, której zasady przesyłania, przechowywania i udostępniania określa Rozporządzenie, o którym mowa w ust.3 powyżej;

d)     Umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zawarta z Energetyką;

e)      Oficjalny portal internetowy Energetyki – strona internetowa www.energetyka-ozarow.pl

 

                                                                                                            II.            Zasady wystawiania i przesyłania e-faktur

§ 2

1.      Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury Energetyka zapewnia za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262 j.t.)  weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2.      E-faktura będzie dostarczana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., na adres e-mailowy wskazany w prawidłowo wypełnionym formularzu akceptacji.

3.      Formatem e-faktury jest format PDF (Portable Document Format).

4.      Do podglądu otrzymanej e-faktury służy bezpłatne oprogramowanie Adobe Acrobat Reader, które Klient pobierze i zainstaluje we własnym zakresie.

5.      Wystawienie i przesłanie e-faktury może nastąpić po otrzymaniu przez Energetykę prawidłowo wypełnionego formularza akceptacji.

6.      Korekta e-faktury oraz duplikat do e-faktur będą przesyłane także w formie elektronicznej, z zachowaniem zasad obowiązującym na mocy niniejszego Regulaminu.

7.      Formularze akceptacji, o których mowa w niniejszym Regulaminie mogą zostać przekazane przez Klienta za pomocą następujących kanałów komunikacji:

a.       w formie papierowej – po wypełnieniu pisemnego formularza akceptacji osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub korespondencyjnie na adres ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,

b.      w formie elektronicznej – za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na oficjalnym portalu internetowym Energetyki.

§ 3

Energetyka jest administratorem danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Klienta będąprzetwarzane przez Energetykę w celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 

                                                                                                III.            Warunki korzystania z e-faktury przez Klienta

§ 4

1.      Każdy Klient jest uprawniony do otrzymywania e-faktury po uprzednim złożeniu poprawnie wypełnionego formularza akceptacji.

2.      Akceptacja elektronicznego sposobu wystawiania i przesyłania e-faktur, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, może zostać przekazana za pomocą kanałów komunikacji wykazanych w § 2 ust.7.

3.      Podając w formularzu akceptacji adres poczty elektronicznej, Klient oświadcza, że jest posiadaczem tego adresu. Energetyka nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie osobom trzecim adresu poczty elektronicznej, ani za działania operatorów internetowych.

§ 5

1.      Klient może zmienićadres poczty elektronicznej na który mająbyćprzesyłane e-faktury, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zmiany danych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zmiana może zostać dokonana za pomocą kanałów komunikacji wykazanych w § 2 ust.7.

2.      W przypadku braku powiadomienia przez Klienta o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana przez Energetykę na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczonąi wywołuje wszelkie skutki prawne.

§ 6

1.      Klient może wycofać akceptację otrzymywania e-faktur, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza wycofania akceptacji stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Wycofanie może zostać dokonane za pomocą kanałów komunikacji wykazanych w § 2 ust.7.

2.      W przypadku wycofania  akceptacji otrzymywania e-faktur przez Klienta, „Energetyka” traci prawo do przesyłania Klientowi e-faktur po otrzymaniu powiadomienia od Klienta o wycofania  akceptacji. Faktury wystawione po otrzymaniu zawiadomienia o którym mowa w zdaniu poprzednim będąprzesyłane w formie papierowej na wskazany w Umowie adres korespondencyjny.

 

                                                                                                                                        IV.            Postanowienia końcowe

§7

1.      „Energetyka” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Treść aktualnego Regulaminu publikowana będzie na oficjalnym portalu internetowym „Energetyki”.

2.      „Energetyka” zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi faktury elektronicznej.

3.      Regulamin obowiązuje od 28.02.2014r.

 

pdfFormularz akceptacji elektronicznego sposobu wystawiania i przesyłania e-faktur w pliku PDF

pdfFormularz wycofania akceptacji elektronicznego sposobu wystawiania i przesyłania e-faktur w pliku PDF

pdfFormularz zmiany adresu e-mail w pliku PDF