A a

PODŁĄCZENIE/ZAWARCIE UMOWY

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZAPOPATRZENIA W WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW

W celu uzyskania informacji na temat możliwości zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków danej posesji należy wypełnić i złożyć formularz docWniosek o informację w Biurze Podawczym EOM.

Istnieje możliwość uzyskania w/w informacji bez posiadania prawa do dysponowania nieruchomością.

Załączniki nie są wymagane.

KROK 1 PODANIE O USTALENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Posiadanie warunków technicznych jest niezbędne do wykonania projektu oraz budowy sieci i przyłączy wodnych i/lub kanalizacyjnych. W celu ich nabycia należy wypełnić i złożyć formularz docPodanie o WT w Biurze Podawczym EOM.

W przypadku posiadania przyłącza wodociągowego oraz chęci wykonania przyłącza kanalizacyjnego również należy rozpocząć procedurę od ubiegania się o wydanie warunków technicznych.

Wymagane załączniki:

  • akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej (kserokopia) lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • aktualny podkład geodezyjny w skali 1 : 500 – 2 szt.

KROK 2 PODANIE O UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO

Projekt sieci/przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy wykonać na własny koszt wg. wydanych warunków technicznych przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. Wypełniony formularz docPodanie o UZGODNIENIE PT należy złożyć w Biurze Podawczym EOM wraz z min. 3 egzemplarzami projektu technicznego jednakowymi pod względem zawartości opracowania.

KROK 3 ZGŁOSZENIE DO WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJEGO

W celu zgłoszenia do wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, należy we własnym zakresie wybrać wykonawcę robót sanitarnych, zakup posiadającego wymagane uprawnienia budowlane oraz złożyć wypełniony formularz docZgłoszenie do wykonania przyłącza wk w Biurze Podawczym EOM.

W celu wykonania włączenia do sieci wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu z Działem Technicznym EOM (nr tel. 22 722 25 49, 665 884 470, 603 224 418)

Wymagany załącznik:

  • Kserokopia uprawnień kierownika robót budowlanych.

UWAGA! Do wykonania inwestycji należy posiadać zgodę odpowiedniej JST na zajęcie pasa drogowego (jeśli dotyczy) oraz Projekt wykonawczy.

KROK 4 ZGŁOSZENIE DO ODBIORU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJEGO

Po wykonaniu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego musi zostać wykonana inwentaryzacja geodezyjna (naniesienie nowego przyłącza na mapie). Inwentaryzację wykonuje geodeta na koszt inwestora. Klient wypełnia formularz docZgłoszenie do odbioru technicznego przyłacza w-k, następnie umawia się z pracownikiem Działu Technicznego EOM (nr tel. 22 722 25 49, 665 884 470, 603 224 418) w celu ustalenia terminu odbioru technicznego przyłącza.

KROK 5 PODANIE O ZAWARCIE UMOWY

Wypełniony formularz docPodanie o zawarcie umowy można złożyć podczas odbioru technicznego przyłącza pracownikowi EOM bądź w Biurze Podawczym EOM.

Wymagane załączniki:

  • akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej (kserokopia) lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane[1]
  • Protokół Odbioru Końcowego (kopia)

Po informacji telefonicznej EOM o przygotowaniu UMOWY, zapraszamy Państwa do naszej siedziby w celu jej podpisania i odebrania.


doc Wytyczne do projektowania, budowy oraz odbioru sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych

 


W przypadku braku zmian w prawie do dysponowaniu nieruchomością, Energetyka Ożarów Mazowiecki nie wymaga ponownego składania w/w załącznika.