A a

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Ustawowy czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 30 dni, jednak Energetyka Ożarów Mazowiecki wychodząc naprzeciw klientom w sprawach nieskomplikowanych stara się udzielić odpowiedzi niezwłocznie. Bieg czasu liczony jest od daty wpływu poprawnie wypełnionego formularza do Biura Podawczego Energetyki Ożarów Mazowiecki.
  2. Energetyka Ożarów Mazowiecki nie pobiera opłat związanych z wydaniem w/w dokumentów.
  3. Formularze zawierające braki zostają skierowane do uzupełnień.
  4. Formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.energetyka-ozarow.pl w wersji edytowalnej do wypełnienia oraz PDF przeznaczonej do wydruku i odręcznego wypełnienia. Wszystkie formularze muszą zostać podpisane odręcznie i złożone w Biurze Podawczym Energetyki Ożarów Mazowiecki bądź przesłane za pośrednictwem tradycyjnej poczty listem poleconym.