A a

ROZWIĄZANIE UMOWY

ZGŁOSZENIE DO LIKWIDACJI PRZYŁĄCZA W-K

W celu likwidacji przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wypełnić formularz pdfZgłoszenie do likwidacji przyłącza wod.-kanal. załącznik 8.pdf, uregulować zaległe płatności, a następnie ustalić telefonicznie termin likwidacji przyłącza z Działem Eksploatacji (nr tel. 22 722 25 49, 665 884 470, 603 224 418)

PODANIE O ROZWIĄZANIE UMOWY

Rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odbioru ścieków może nastąpić tylko po uprzednim zlikwidowaniu przyłącza. Wypełniony formularz pdfPodanie o rozwiązanie umowy załącznik 9.pdf należy złożyć w Biurze Podawczym EOM. Rozwiązanie umowy nastąpi po upływie okresu wypowiedzenia zapisanego w umowie.